• مشتری های داخلی
  ليست قراردادهاي سنگ آهن در سال ۱۳۸۹

  ردیف سال نام خریدار تناژ قرارداد
  ۱ ۱۳۸۹ آذر آبادگان خوی ۵۰,۰۰۰
  ۲ ۱۳۸۹ سپاهان ۴۰,۰۰۰
  ۳ ۱۳۸۹ کویر کاشان ۲۰,۰۰۰
  ۴ ۱۳۸۹ کارون ۱۰,۰۰۰
  ۵ ۱۳۸۹ دشتستان ۳۰,۰۰۰
  ۶ ۱۳۸۹ پیوند گلستان ۱۰۰۰
  ۷ ۱۳۸۹ شمال ۲۰,۰۰۰
  ۸ ۱۳۸۹ یاسوج ۵۰۰
  ۹ ۱۳۸۹ کارون ۱۰,۰۰۰
  ۱۰ ۱۳۸۹ سپاهان ۳۰,۰۰۰
  ۱۱ ۱۳۸۹ خوزستان ۲۰۰۰
  ۱۲ ۱۳۸۹ ايلام ۱۰,۰۰۰
  ۱۳ ۱۳۸۹ نائين ۱۰۰۰
  ۱۴ ۱۳۸۹ ساروج اصفهان ۲۰,۰۰۰
  ۱۵ ۱۳۸۹ پیوند گلستان ۲۰۰۰

  بازگشت