• خدمات صادرات و واردات
    صادرات مواد معدنی اعم از خام ویا فراوری شده خصوصاً به کشورهای همسایه از چشم اندازهای برنامه های ۱۵ ساله این شرکت می باشد که از سال ۱۳۸۷ آغاز شد . در اواخرسال یادشده با ارسال سنگ آهن به یکی از کارخانه های سیمان کشور عراق جهت شناسائی توانمندی و کیفیت محصول برنامه صادرات مواد معدنی شکل عملی بخود گرفت ودر سال ۱۳۸۸ نیز ادامه یافت . همچنین در سال ۱۳۹۰ صادرات این ماده معدنی به کشور ترکمنستان نیز آغاز دیگری در صادرات مواد معدنی این شرکت محسوب می شود از این پس شرکت سنگین اسپار با ورود به بازار مواد معدنی در کشور همسایه قادر است تا مواد معدنی سایر شرکت های معدنی را به کشورهای منطقه صادر نماید .