• مشتری های داخلی
  ليست قراردادهاي سنگ آهن شش ماهه اول سال ۱۳۹۰

  ردیف سال نام خریدار تناژ قرارداد
  ۱ ۱۳۹۰ اصفهان ۲۰,۰۰۰
  ۲ ۱۳۹۰ نائين ۱۵۰۰
  ۳ ۱۳۹۰ شمال ۴۲,۰۰۰
  ۴ ۱۳۹۰ ايلام ۲۰,۰۰۰
  ۵ ۱۳۹۰ كارون ۱۲,۰۰۰
  ۶ ۱۳۹۰ اردستان ۵۲,۰۰۰
  ۷ ۱۳۹۰ سپاهان ۳۰,۰۰۰
  ۸ ۱۳۹۰ پیوند گلستان ۱۰۰۰
  ۹ ۱۳۹۰ دشتستان ۲۰,۰۰۰
  ۱۰ ۱۳۹۰ خوزستان ۳۵,۰۰۰
  ۱۱ ۱۳۹۰ اردستان ۴۰,۰۰۰
  ۱۲ ۱۳۹۰ پیوند گلستان ۴۰,۰۰۰
  ۱۳ ۱۳۹۰ ساروج اصفهان ۳۰,۰۰۰
  ۱۴ ۱۳۹۰ آذرآبادگان خوي ۱۰۰,۰۰۰
  ۱۵ ۱۳۹۰ سپاهان ۳۰,۰۰۰
  ۱۶ ۱۳۹۰ لوشان ۵۰۰۰
  ۱۷ ۱۳۹۰ نيزار قم ۳۰,۰۰۰
  ۱۸ ۱۳۹۰ فراز فيروزكوه ۲۰,۰۰۰

  بازگشت